\ Daanlogistiek - Privacy statement

Privacy
statement

Privacy statement Daan Logistiek B.V.

Daan Logistiek B.V. respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar diensten en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit privacy statement informeert Daan Logistiek B.V. u over welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en hoe de gegevens worden beschermd.

Verantwoordelijke

Daan Logistiek B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Daan Logistiek B.V. verzamelt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar diensten. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Naam en contactgegevens van de klant, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Bedrijfsgegevens, zoals KvK-nummer en BTW-nummer;
  • Gegevens over de diensten die de klant afneemt, zoals soort dienst en hoeveelheid.

Daan Logistiek B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, geloof of gezondheid.

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die Daan Logistiek B.V. verzamelt, worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van haar diensten. Het gaat hierbij om de volgende doeleinden:

  • Het opstellen van offertes en overeenkomsten;
  • Het uitvoeren van de afgesproken diensten;
  • Het verzenden van facturen en betalingsherinneringen;
  • Het beantwoorden van vragen en klachten van klanten;
  • Het verbeteren van haar dienstverlening.

Daan Logistiek B.V. verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij zij hiervoor voorafgaand toestemming heeft verkregen van de betreffende persoon of de wet dit voorschrijft.

Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?

Daan Logistiek B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Daan Logistiek B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar diensten en hanteert hiervoor een bewaartermijn van maximaal 7 jaar na afloop van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Daan Logistiek B.V. deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten of zij hiervoor voorafgaand toestemming heeft verkregen van de betreffende person of de wet dit voorschrijft. Als Daan Logistiek B.V. persoonsgegevens deelt met derden, zorgt zij ervoor dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de betreffende diensten en dat de derde partij voldoet aan de AVG.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming daarvoor in te trekken. U kunt hiervoor contact opnemen met Daan Logistiek B.V. via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Klachten

Als u van mening bent dat Daan Logistiek B.V. niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Daan Logistiek B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. De meest recente versie van het privacy statement is te vinden op de website van Daan Logistiek B.V.

Contactgegevens

Daan Logistiek B.V.

Adres: Solidarnoscstraat 100, 2033 BR Haarlem

E-mailadres: info@daanlogistiek.nl