Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden van Daan Logistiek B.V.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Daan Logistiek B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Solidarnoscstraat 100, 2033 BR Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84964308;

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Daan Logistiek B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Daan Logistiek B.V. en de klant met betrekking tot de door Daan Logistiek B.V. te leveren diensten, waaronder maar niet beperkt tot winkeldistributie, nachtdistributie en pakketvervoer;

1.4 Partijen: Daan Logistiek B.V. en de klant gezamenlijk.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Daan Logistiek B.V. en de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Daan Logistiek B.V. en de klant.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Daan Logistiek B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Een offerte of aanbieding van Daan Logistiek B.V. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.

3.3 Daan Logistiek B.V. behoudt zich het recht voor om een offerte of aanbieding zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen van Daan Logistiek B.V. zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is vermeld.

4.2 Daan Logistiek B.V. is gerechtigd om de prijzen jaarlijks aan te passen, conform de CBS-prijsindex voor de transportsector.

4.3 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

4.4 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Daarnaast is de klant bij niet-tijdige betaling alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,-.

4.5 In geval van betalingsachterstand is Daan Logistiek B.V. gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 - Levering

5.1 De levering van de diensten geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen Daan Logistiek B.V. en de klant.

5.2 Daan Logistiek B.V. spant zich in om de afgesproken levertijden na te komen. Indien een levertijd niet kan worden gehaald, zal Daan Logistiek B.V. de klant hierover tijdig informeren.

5.3 Indien de klant niet aanwezig is op het afleveradres op het moment van levering, zal Daan Logistiek B.V. de zending op een later tijdstip opnieuw aanbieden.

5.4 Het risico van beschadiging en/of verlies van de te leveren zaken gaat over op de klant op het moment van levering.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Daan Logistiek B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gevolgschade, indirecte schade en/of immateriële schade, die de klant lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Daan Logistiek B.V.

6.2 Indien Daan Logistiek B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van Daan Logistiek B.V. beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Daan Logistiek B.V. wordt uitgekeerd.

6.3 De klant vrijwaart Daan Logistiek B.V. voor alle aanspraken van derden, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 - Overmacht

7.1 Indien Daan Logistiek B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van Daan Logistiek B.V. die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, zoals maar niet beperkt tot stakingen, brand, waterschade en overheidsmaat

7.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Daan Logistiek B.V. geleverde diensten en producten, berusten bij Daan Logistiek B.V. of haar licentiegevers.

8.2 De klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten, conform de overeenkomst tussen Daan Logistiek B.V. en de klant.

8.3 Het is de klant niet toegestaan om de geleverde diensten en producten te verveelvoudigen, te reproduceren of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daan Logistiek B.V.

Artikel 9 - Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Daan Logistiek B.V. en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen Daan Logistiek B.V. en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Daan Logistiek B.V. gevestigd is.

9.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daan Logistiek B.V. en de klant zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.